KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Renata i Dariusz Paliga, 35-303 Rzeszów Aleja Niepodległości 3 lokal 2, zwany dalej Gabinetem Stomatologicznym. Gabinet Stomatologiczny prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących: leczenie i opiekę dentystyczną, wykonywanie zabiegów stomatologicznych protetykę, konsultacje, badania diagnostyczne oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko w zakresie wykonywania niezbędnych dodatkowych badań, konsultacji i diagnoz medycznych, protetyki, obsługi kadrowej, obsługi finansowo-księgowej, obsługi informatycznej oraz mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych, udzielenie świadczeń zdrowotnych nie będzie możliwe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Podanie przez Panią/pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 10. Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres zgodny
  z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 11. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym jest Administrator Danych: e-mail: dpaliga@data.pl:  603751849