KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Renata i Dariusz Paliga, 35-303 Rzeszów Aleja Niepodległości 3 lokal 2, zwany dalej Gabinetem Stomatologicznym lub Administratorem. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

 2. Gabinet Stomatologiczny prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących: leczenie i opiekę dentystyczną, wykonywanie zabiegów stomatologicznych protetykę, konsultacje, badania diagnostyczne oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;

 • zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit b RODO;

 • prowadzenia i ewidencjonowania korespondencji, jako prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko w zakresie wykonywania niezbędnych dodatkowych badań, konsultacji i diagnoz medycznych, protetyki, podmiotom obsługującym Administratora w zakresie dostarczania i serwisowania oprogramowania wykorzystywanego w celu przetwarzania danych pacjentów, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, podmiotom obsługującym Administratora w ramach obsługi kadrowo-finansowej, podmiotom realizującym usługi pocztowe oraz mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.

 2. Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych osobowych, udzielenie świadczeń zdrowotnych nie będzie możliwe.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 7. Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres zgodny
  z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w przypadku innych celów przetwarzania wymienionych w pkt 3 Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

 8. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym jest Administrator Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres:
  Gabinet Stomatologiczny Renata i Dariusz Paliga, 35-303 Rzeszów Aleja Niepodległości 3 lokal 2, e-mail: dpaliga@data.pl lub dzwoniąc na nr tel.: 508 818 133.